Autorizare

Procedura de autorizare a gradatorilor

Precizari privind procedura de autorizare a gradatorilor 2021

Cine poate solicita instruirea ca gradator autorizat?

  • persoane juridice: societăţi comerciale cu activitate în domeniul producerii, depozitării, procesării, comerţului etc. precum şi cele care au în cadrul obiectului de activitate efectuarea de servicii de determinare a calităţii seminţelor de consum (laboratoare independente);

  • persoane fizice care doresc să obţină diploma de gradator autorizat. Se pot autoriza ca gradatori şi cetăţeni străini, rezidenţi în România, care au drept de muncă.

Condiții de autorizare

Conform Regulamentului privind licenţele de gradator, aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356, publicat în Monitorul Oficial nr. 368/29.05.2003, respectiv:

  • studii de specialitate (medii,superioare) și/sau

  • experiență de minimum 1 an în domeniul determinării calității semințelor de consum

  • nivel corespunzător de cunoștințe teoretice și practice.

Etape de autorizare a gradatorilor

     1. Completarea chestionarului de autorizare a gradatorilor şi transmiterea lor prin fax/e-mail la CNGSC. Chestionarul constă din două tabele:
a. unul cu datele generale privind societatea comercială şi
b. unul cu date privind punctul de recepţie, număr de gradatori la punctul de recepţie şi datele personale ale acestora.
Se completează câte un tabel, din cel menţionat la pct. b), pentru fiecare persoană care urmează a fi autorizată împreună cu acordul persoanei de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul persoanelor fizice care doresc să se autorizeze se completează numai tabelul cu datele personale și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Chestionarul și acordul se pot solicita telefonic, prin fax, sau prin e-mail de la CNGSC, se pot descărca de pe pagina internet a CNGSC (www.gradare.ro/autorizare/). sau se pot descărca de aici.

     2. Pe lângă chestionare se vor transmite la sediul CNGSC, prin poştă sau curier rapid, sau scanat prin e-mail următoarele documente:
a. copie după diploma de studii, sau adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că au o vechime în specialitate de minim 1 an;
b. copie după buletin (pagina 1 – 2, inclusiv eventualele mutaţii) sau carte de identitate; în cazul cetăţenilor străini, rezidenţi în România este necesar permisul de şedere sau certificatul de înregistrare din care să reiasă că au CNP.

NOTA 1: Trimiterea incompletă a documentelor și/sau refuzul de a trimite în totalitate documentele solicitate mai sus, determină blocarea procedurii de autorizare indiferent de etapa în care se află.

     3. În baza datelor din chestionar și dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare în sensul vechimii și/sau studiilor de specialitate, CNGSC emite factura fiscală pentru plata taxei de licenţiere, în valoare de 1.200 RON/pers. Cuantumul taxei de licenţiere a fost aprobat în şedinţa plenului Adunării generale CNGSC din data de 31 octombrie 2017. Taxa de licenţiere cuprinde  Manualul de gradare a seminţelor de consum şi Colecţia de standarde aferentă.

     4. După achitarea taxei se predau pe bază de proces verbal de predare – primire următoarele materiale: manualul de gradare şi colecţia de standarde aferentă, necesare instruirii şi activităţii de gradare.

     5. Instruirea se realizează de către instructori gradatori autorizaţi de CNGSC, care sunt angajaţi ai CNGSC, persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor societăţi comerciale. Lista instructorilor gradatori se află în pagina de internet a CNGSC (www.gradare.ro).

Lista instructorilor gradatori se poate accesa si aici.

     6. Dacă instruirea se face de către un instructor angajat al CNGSC se percepe o taxă de instruire în valoare de 200 EURO /participant. Durata cursului este de 4 zile.

Programa de curs este următoarea:

  • Ziua 1: legislaţie, introducere în gradare, eşantionarea, tehnici şi plan de gradare pentru grâu, grâu durum, secară, orz, ovăz, porumb

  • Ziua 2: tehnici şi plan de gradare pentru seminţe de in, fasole, mazăre, floarea soarelui, soia, rapiţă

  • Ziua 3: aplicaţii practice

  • Ziua 4: examen de cunoştinţe teoretice şi practice.

      7. Se efectuează cursul de pregătire folosind ca suport de curs manualul de gradare şi colecţia de standarde. La finalul cursului se susţine examenul teoretic şi practic cu acelaşi instructor cu care s-a făcut cursul, asistat de un al doilea instructor gradator. Examenul se dă conform Procedurii de examinare arobate în Consiliul de conducere al CGSC în data de 26.04.2018.

La proba teoretică se urmăreşte modul în care cursantul a înţeles noţiunile prezentate în manualul de gradare şi în standardele aferente, iar la proba practică pe lângă determinarea factorilor de gradare şi stabilirea gradului unui eşantion de produs, se urmăreşte modul de completare a unui formular de gradare.

Instructorul care a făcut instruirea, transmite la CNGSC examenele în original ale candidaţilor care au promovat examenul de aptitudini, însoţite de un proces verbal semnat de ambii instructori care au participat la examinare.

NOTA 2: Dacă procedura de autorizare se blochează datorită refuzului de a transmite documentele solicitate sau refuzului de a efectua instruirea sau refuzului de a da examenul, taxa de licențiere se returnează.

      8. După verificarea dosarelor de către CNGSC în sensul îndeplinirii condițiilor conform Regulamentului de autorizare, se întocmeşte lista cu persoanele propuse spre autorizare, se aprobă în cadrul proximei ședințe a Consiliului de conducere al CNGSC şi se înaintează la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru întocmirea ordinului ministrului de aprobare a listei de gradatori, care se publică în Monitorul oficial.

      9. Până la publicarea în Monitorul oficial a ordinului MADR de aprobare a listei de gradatori, CNGSC poate emite adeverinţe pentru gradatori în curs de autorizare.

     10. După publicarea ordinului în Monitorul oficial, se pot emite licenţele de gradator autorizat de catre Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum. Licența de gradator se ridică de la sediul CNGSC, pe bază de semnătură, fie personal, fie prin delegat.

DESCARCĂ PROCEDURA DE AUTORIZARE GRADATORI 2021

Tutorial Video

Urmăriți tutorialul video al platformei de examinare pentru a vă familiariza cu modul de operare.